Hālau Nā Kīpuʻupuʻu
P.O. Box 6308 Kamuela, HI 96743
HomeAbout UsEventsNews and ReviewsPhoto Gallery

Hālau Nā Kīpu’upu’u is based on the Puʻukapu plains of Waimea, Hawai’i and is branched under the Waimea Hawaiian Homesteaders’ Association. These two organizations work together to realize their corresponding missions. ​


Ke Welina Mai
Upcoming Events
Announcement!
Hanau
New hula classes open bi-yearly, please contact the Hālau if you are interested in learning about Waimeaʻs traditions and hula.  


Learn more About Us

Hānau Ke Aliʻi Statewide Tour 2015

May 2, 2015
Kahilu Theater, Waimea Hawaiʻi

June 6, 2015
The Maui Theater, Lahaina Maui

June 17, 2015
Hula Pā Kaʻieʻie, Hakioawa Kahoʻolawe

July 9, 2015
Keone, Kahelelani Niʻihau

July 11, 2015
Kauaʻi Comm. College PAC, Līhuʻe Kauaʻi

August 22, 2015
Neil Blaisdell, Honolulu Oʻahu

September 2015
Lānaʻi & Molokaʻi
For all information about The Hānau Ke Aliʻi Tour 2015 and  where to buys tickets visit:

www.bornisthechief.com

Click Here
Hānau Ke Aliʻi Tickets & Info